Động cơ và hộp giảm tốc SPG
Tác giảquản trị viên

Động cơ và hộp giảm tốc SPG

Kích thước Điện áp (đầu) ra ĐỘNG CƠ
12 VDC 24VDC 90VDC
60mm 10W S6D10-12A S6D10-24A S6D10-9
70mm 15W S7D15-12A  S7D15-24A  S7D15-9 
80mm 25W S8D25-12A  S8D25-12A  S8D25-9
40W S8D40-12A  S8D40-12A  S8D40-9
90mm 40W S9D40-12BH  S9D40-24BH  S9D40-9 
60W S9D60-12CH  S9D60-24CH  S9D60-9 
90W S9D90-12CH  S9D90-24CH  S9D90-9 
120W S9D120-12CH  S9D120-12CH  S9D120-9
150W S9D150-12CH  S9D150-24CH  S9D150-9 
200W S9D200-12HH  S9D200-24HH  S9D200-9
300W S9D300-12HH  S9D300-24HH  S9D300-9

 

HỘP GIẢM TỐC CÁC LOẠI

S6D06-12G, S6D06-24G, S6D06-90G, S6D10-12G, S6D10-24G, S6D10-90G, S6D15-12G, S6D15-24G, S6D15-90G, S8D25-12G, S8D25-24G, S8D25-90G, S8D40-12G, S8D40-24G, S8D40-90G, S9D40-12G, S9D40-24G, S9D40-90G, S9D60-12G, S9D60-24G, S9D60-90G, S9D90-12G, S9D90-24G, S9D90-90G, S9D120-12G, S9D120-24G, S9D120-90G, S9D150-12G, S9D150-24G, S9D150-90G, S6D10-12A, S6D10- 24A, S6D10-90A, S6D10-24D, S6D10-90D, S6D15-12A, S6D15-24A, S6D15-90A, S6D15-24D, S6D15-90D, S8D25-12A, S8D25-24A, S8D25-90A, S8D25-24D, S8D25-90D, S8D40-12A, S8D40-24A, S8D40-90A, S8D40-12D, S8D40-12S, S8D40-24D, S8D40-24K, S8D40-90D, S9D40-12BH ,S9D40-24BH, S9D40-90BH, S9D40-24D, S9D40-24K, S9D60-12CH, S9D60-24CH, S9D60-90CH, S9D60-12D, S9D60-90D, S9D90- 12CH, S9D90-24CH, S9D90-90CH, S9D90-12D, S9D90-24D, S9D90-24K, S9D90-90D, S9D90-90K, S9D120-12CH, S9D120-24CH, S9D120-90CH, S9D120-12D, S9D120-24D, S9D150-12CH, S9D150-24CH, S9D150-90CH, S9D150-12D, S9D150-24W, S9D150-90K, S9D200-12HH, S9D200-90HH, S9D200-12D, S9D200-90D, S9D300-24CH, S9D300-24HH, S9D300-90CH, S9D300-90HH, S9D300-180HH, S9D300-90D, S6D06-24D(OB56), S6D10-24A(OC60), S6D10-24A(OD92), S6D10-24D(OC93), S6D15-12A(OB05), S6D15-12A(OD68), S6D15-24A(OB35),S6D15-24G(OA23), S6D15-24G(OC97), S6D15-90A(OA55), S6D30- 12D(OD17), S6D60-24D(OD87), S6D60-24G(OD27),S6D60-24G(OD82), S6D60-24G(OD88), S6D60- 24S(OA66), S6D60-24S(OB81), S7D15-24A(OB97), S7D200-110GH(OB51), S7D200-220GH(OB53), S7D225-125GH(OB52), S8D100-90AH(OA82), S8D135-24D(OA77), S8D25-12A(OB07), S8D25-90A(OA67), S8D25-90G(OA52), S8D25-90G(OC32), S8D40-125A(OC33), S8D40-180A(OA70), S8D40-18A(OA29), S8D40-18A(OB68), S8D40-24A(OB10), S8D40-24A(OB85), S8D40-24A(OC11), S8D40-24A(OD41), S8D40- 24A(OE02), S8D40-90A(OA50), S8D60-90D(OA33), S9D100-90CH(OA51), S9D120-12CH(OD76), S9D120- 24CH(OB17), S9D120-36CH(OA30), S9D120-36CH(OA86), S9D120-90K(OA63), S9D130-110BH(OB59), S9D135-24CH(OA56), S9D150-180D(OD46), S9D150-220BH(OD67), S9D150-220K(OD97), S9D150-24D[1]18-E,S9D150-24W(OD47), S9D200-180D(OD59), S9D200-36CH(OA26), S9D250-90CH(OA97), S9D300- 90HH(OC56), S9D300-90HH(OD69), S9D40-110BH(OB38), S9D40-12BH(OB11),S 9D40-24BH(OA20), S9D40-24BH(OA83), S9D40-24BH(OA87), S9D40-24BH(OC40), S9D80-90BH(OA72), S9D90- 110BH(OB22), S9D90-220BH(OB23), S9D90-24BH(OB33), S9D90-24CH(OB15), S9D90-24CH(OC25), S9D90-24S(OD73), S9D90-24S(OD75), S6D35-24A(OA80), S7D90-90S(OA14), S7D90-90S(OA14), S7D90- 90S(OA14), S7D200-110GH(OB51), S6D06-12A, S6D06-24A, S6D06-90A, S6D06-24D, S6D06-90D, S6D10-12A, S6D10-24A, S6D10-90A, S6D10-24D, S6D10-90D, S6D15-12A, S6D15-24A, S6D15-90A, S6D15-24D, S6D15-90D, S8D25-12A, S8D25-24A, S8D25-90A, S8D25-24D, S8D25-90D, S8D40-12A, S8D40-24A, S8D40-90A, S8D40-12D, S8D40-12S, S8D40-24D, S8D40-24K, S8D40-90D, S9D40-12BH, S9D40-24BH, S9D40-90BH, S9D40-24D, S9D40-24K, S9D60-12CH, S9D60-24CH, S9D60-90CH, S9D60- 12D, S9D60-90D, S9D90-12CH, S9D90-24CH, S9D90-90CH, S9D90-12D, S9D90-24D, S9D90-24K, S9D90- 90D, S9D90-90K, S9D120-12CH, S9D120-24CH, S9D120-90CH, S9D120-12D, S9D120-24D, S9D150- 12CH, S9D150-24CH, S9D150-90CH, S9D150-12D, S9D150-24W, S9D150-90K, S9D200-12HH, S9D200- 90HH, S9D200-12D, S9D200-90D, S9D300-24CH, S9D300-24HH, S9D300-90CH, S9D300-90HH, S9D300- 180HH, S9D300-90D, S6D06-24D(OB56), S6D10-24A(OC60), S6D10-24A(OD92), S6D10-24D(OC93), S6D15-12A(OB05), S6D15-12A(OD68), S6D15-24A(OB35), S6D15-24G(OA23), S6D15-24G(OC97), S6D15-90A(OA55), S6D30-12D(OD17), S6D60-24D(OD87), S6D60-24G(OD27), S6D60-24G(OD82), S6D60-24G(OD88,) S6D60-24S(OA66), S6D60-24S(OB81), S7D15-24A(OB97), S7D200-110GH(OB51), S7D200-220GH(OB53), S7D225-125GH(OB52) S8D100-90AH(OA82), S8D135-24D(OA77), S8D25- 12A(OB07), S8D25-90A(OA67), S8D25-90G(OA52), S8D25-90G(OC32), S8D40-125A(OC33), S8D40- 180A(OA70), S8D40-18A(OA29), S8D40-18A(OB68), S8D40-24A(OB10), S8D40-24A(OB85), S8D40- 24A(OC11), S8D40-24A(OD41), S8D40-24A(OE02), S8D40-90A(OA50), S8D60-90D(OA33), S9D100- 90CH(OA51), S9D120-12CH(OD76), S9D120-24CH(OB17), S9D120-36CH(OA30), S9D120-36CH(OA86), S9D120-90K(OA63), S9D130-110BH(OB59), S9D135-24CH(OA56), S9D150-180D(OD46), S9D150- 220BH(OD67), S9D150-220K(OD97), S9D150-24D-18-E, S9D150-24W(OD47), S9D200-180D(OD59), S9D200-36CH(OA26), S9D250-90CH(OA97), S9D300-90HH(OC56), S9D300-90HH(OD69), S9D40- 110BH(OB38), S9D40-12BH(OB11), S9D40-24BH(OA20), S9D40-24BH(OA83), S9D40-24BH(OA87), S9D40-24BH(OC40), S9D80-90BH(OA72), S9D90-110BH(OB22), S9D90-220BH(OB23), S9D90- 24BH(OB33), S9D90-24CH(OB15), S9D90-24CH(OC25), S9D90-24S(OD73), S9D90-24S(OD75), S7D225- 125GH(OB52), S7D200-220GH(OB53), S7D150-24GH(OB54), S7D175-48GH(OB55), S9D100- 90CH(OA51), S9D60-90CH, S8D40-90A(0A50), S8D40-90CH(OA50), S9D60-90CH, S9D100-90CH(OA51)

Hộp giảm tốc